Intro til Virksomhedsforløb – Åben Skole

Beskrivelse

Virksomhedsforløb forstås i denne sammenhæng som:

  • Forløb, der er tilrettelagt i samarbejde mellem en konkret skole og en virksomhed i Thisted Kommune
  • Undervisningsforløb er i dette forum først og fremmest tilrettelagt for elever i udskolingen  i 7.-10.kl. Der kan naturligvis også udbydes noget for de yngre årgange.
  • Indholdet skal bidrage til at opfylde skolens og fagenes mål
  • De beskrevne undervisningsforløb tager udgangspunkt i en konkret problemstilling/opgave i virksomheden, som eleverne kan bidrage til løsningen af – og dermed se sammenhæng mellem teori og praksis
  • Kan arrangeres for enkelte elever/ mindre grupper og hold – evt. på tværs af klasser og årgange
  • Et virksomhedsforløb er et længerevarende forløb/projekt – gerne med gentagne besøg i samme virksomhed. Medarbejdere fra virksomheden kan også inddrages som gæstelærer på skolen.
  • Forløbene evalueres afslutningsvis med eleverne – i samarbejde mellem skole og virksomhed
  • Afholdte forløb  deles efterfølgende i RUM, så andre skoler og virksomheder kan lade sig inspirere af det.                                                                                                                                                                                                                                                                           

KUI Erhvervsteam er gerne behjælpelig med af skabe kontakt mellem skoler og virksomheder – og forestår delingen af materialet i RUM. Forløbsbeskrivelsen (se nederst på siden) afleveres i skabelonen til KUI Erhvervsteam. Gerne sammen med et par gode billeder fra forløbet.

Formål

Samarbejdet mellem skolen og lokalsamfundet skal styrke den lokale sammenhængskraft. 

Det omgivende samfund skal inddrages i skoledagen på en måde, der understøtter elevernes læring og trivsel.

Den åbne skole skal bidrage til variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen, så den imødekommer og udfordrer den enkelte elevs faglige niveau.

Et åben skole-samarbejde skal give værdi til både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Samarbejdet skal give størst mulig kvalitet og effekt på elevernes læring, trivsel og motivation.

Læringsaktiviteter i den åbne skole skal altid tage udgangspunkt i folkeskolens formål og fagenes mål.

 

 

Lovgrundlaget for åben skole:

 Af folkeskoleloven fremgår følgende, som omhandler samarbejdet med eksterne:

§ 3, stk. 4. Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv og kunst- og kulturskoler, med lokale fritids- og klubtilbud og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål og mål for folkeskolens fag og obligatoriske emner. Kommunalbestyrelsen fastlægger mål og rammer for skolernes samarbejder, og skolebestyrelsen fastsætter principper for samarbejdet.

 

Undervisningsmateriale

Skabelon til forløbsbeskrivelsen.

Kan bruges som arbejdspapir/aftale mellem skole og virksomhed undervejs - og sendes efter forløbet til KUI Erhvervsteam, som er behjælpelig med at dele det på RUM til inspiration for andre.

SKILLS Danmark har udgivet disse skolefaglige opgaver, som passer sammen med forskellige erhvervsfaglige uddannelser og jobs:

Grib erhvervsuddannelserne

Fang erhvervsuddannelserne

 

Naturvidenskabernes Hus har udviklet mange spændende tværfaglige opgavesæt til udskolingen, der er lige til at omsætte til Åben Skole lokalt:

https://www.nvhus.dk/undervisning/opgaver-med-en-virksomhed/

 

Møder du andre oplagte undervisningsmaterialer, så giv endelig KUI Erhvervsteamet et praj, så deler vi her.

 

 

 

Undervisningsministeriet har bl.a. udgivet disse vejledninger og inspirationsmaterialer omkring Åben Skole:

https://www.uvm.dk/folkeskolen/laering-og-laeringsmiljoe/den-aabne-skole